FÖRSÄKRINGSSAMMANFATTNING

Värdförsäkringen för Japan

Vad är den japanska värdförsäkringen?

Den japanska värdförsäkringen täcker fall där värden* ådrar sig ansvar eller andra kostnader i samband med skada på andra eller skada på annans egendom på grund av delning av boende genom Airbnbs plattform, och fall där värden ådrar sig skada på grund av att egendomen värden äger har skadats på grund av gästens* vistelse. I de fall där egendom som ägs av värden skadas på grund av gästens vistelse kommer försäkringsskyddet att gälla när tvisten mellan värden och gästen inte kan lösas sinsemellan och värden kontaktar Airbnb.

Den japanska värdförsäkringen är ett försäkringsprogram som garanteras av Sompo Japan Insurance Inc.

Värdar behöver inte betala försäkringspremier för att dra nytta av det japanska värdförsäkringsprogrammet.

Se följande information om försäkringsskyddet för den japanska värdförsäkringen.

Försäkringsperiod

Försäkringsperioden för det nuvarande försäkringsprogrammet löper från den 31 juli 2022 till den 31 juli 2023.

Tillämpningsområde och villkor

Tillämpningsområde och villkor för att ansöka om den japanska värdförsäkringen

Ersättning för skada på egendom som ägs av värden
Med förbehåll för tillämpliga villkor och undantag kommer försäkringsskydd för värdar i Japan att betalas ut för förstörelse av boendet* och personlig egendom som ägs av värden* på grund av gästens* vistelse. Försäkringsskydd vid skada på ett boende som värden hyr eller anförtrotts att hantera kan tillhandahållas under de ytterligare täckningar som beskrivs omedelbart nedan.

Ersättning för värdens ansvar för skada eller egendomsskada
Den japanska värdförsäkringen täcker också värdar för ansvar de ådrar sig för skada eller egendomsskada på en gäst eller andra under gästens vistelse i boendet som bokats på Airbnbs plattform och orsakats av boendedelningsverksamheten.*

Ersättning för kostnader som värden ådrar sig för betalningar som värden måste göra till andra på grund av olyckor som lett till skada eller materiell skada
I de fall där värden ådrar sig kostnader på grund av betalning som värden är skyldig att göra på grund av en olycka som lett till kroppsskada eller materiell skada för en gäst eller andra, kan den japanska värdförsäkringen gälla för att täcka de kostnader som värden har ådragit sig. Olyckan måste orsakas av boendedelningsverksamheten och inträffa under gästens vistelse i boendet som bokats på Airbnbs plattform för att täckning ska gälla. Försäkringsskyddet som beskrivs ovan omfattas av tillämpliga villkor, begränsningar och undantag för den japanska värdförsäkringen.

 1. Täckt boende

Den japanska värdförsäkringen täcker det boende som värden äger, hyr eller anförtrotts att sköta för boendedelningsverksamheten.

(*) Med boende avses de fastigheter som har godkänts enligt Hotel Business Act, certifierats enligt National Strategic Special Zones Act, eller meddelats enligt Housing Accommodation Business Act, eller andra fastigheter där liknande boendeverksamhet bedrivs; förutsatt att alla följande krav är uppfyllda:

 • Fastigheterna ägs av värden, hyrs av värden eller anförtros värden att sköta;
 • Fastigheterna listas på Airbnbs webbplats; och
 • Fastigheterna bokas och används av en person som har samtyckt till Airbnbs tjänstevillkor och använt Airbnbs webbplats. Boenden inkluderar husbilar, bussar, husvagnar, trädhus och andra byggnadskonstruktioner som parkerats och används som boende. Båtar och vattenfarkoster ingår också om de används som boenden.
  1. Värd/värdar

  (*) Värd avser personer som deltar i boendedelningsverksamheten och som tillhandahåller boenden och är licensierade eller på annat sätt tillåtna att göra det i enlighet med gällande lag.

  1. Gäst/gäster

  (*) Gäster avser användare av boendedelningsverksamheten, inklusive de som har bjudits in av användaren och de som gemensamt använder boendedelningsverksamheten.

  (*) Med boendedelningsverksamhet avses den hotellverksamhet som anges i lagen om hotellverksamhet (Hotel Business Act, lag nr 138 från 1948), verksamhet som anges i lagen om nationellt strategiskt särskilt område (National Strategy Special Area Act, lag nr 107 från 2013) eller boendeverksamhet som anges i lagen om boendeverksamhet (Housing Accommodation Business Act, lag nr 65 från 2017), eller annan liknande boendeverksamhet, och alla aktiviteter som utförs inom eller utanför ett sådant boende i samband med tjänsterna ovan.

  Försäkringsskydd

  Den övre gräns som gäller under försäkringsperioden är 100 000 000 JPY per olycka med vissa undantag.

  Undantag från täckning

  Huvudsakliga föremål som inte omfattas av den japanska värdförsäkringen (klausuler om ersättning för skada på egendom som ägs av värden)

  Föremål som inte ingår i listan:

  – Valuta, pengar, ädelmetall i form av tackor, sedlar eller värdepapper. – Mark, vatten eller något annat ämne i eller på marken; detta gäller dock inte för förbättringar av marken som består av trädgårdsarkitektur, vägbanor och trottoarer (men gäller för all tillförd mark eller mark under sådan egendom) eller vatten som finns i någon sluten tank, något rörsystem eller någon annan bearbetningsutrustning. – Djur, inklusive, men inte begränsat till, boskap och husdjur. – Stående timmer och grödor. – Vattenfarkoster, flygplan, rymdfarkoster och satelliter; detta gäller dock inte för vattenfarkoster som inte är i bruk och som används som boendet i fråga. – Fordon; dock skall detta inte gälla något fordon som inte är i bruk och används som boendet i fråga. – Underjordiska gruvor eller gruvschakt eller någon egendom inom sådana gruvor eller schakt. – Dammar, diken och gropar. – Egendom som transporteras. – Transmissions- och distributionsledningar bortom 305 meter från boendet i fråga.

  Huvudsakliga fall där försäkringspengar inte betalas:

  – Krig, användning av våld av ett främmande land, revolution, regeringsövertagande, inbördeskrig, väpnat uppror eller andra liknande incidenter eller upplopp. – Skador orsakade av strålning, explosion eller annan skada till följd av en kärnreaktion eller sönderfall av atomkärnan hos kärnbränsle eller kärnkällmaterial, radioaktivt grundämne, radioaktiva isotoper eller material som förorenats av sådant material, eller en olycka som kan tillskrivas detta, med undantag för kärnreaktioner eller sönderfall av atomkärnor hos radioaktiva isotoper för medicinskt, vetenskapligt eller industriellt bruk. – Terrorism. – Verklig eller hotad skadlig användning av giftiga biologiska eller kemiska material. – Skador som inträffar innan eller efter gästens vistelse i boendet som bokats på Airbnbs plattform. – Skador orsakade av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet från värdar. – osv.

  Huvudsakliga fall där försäkringspengar inte betalas ut (klausuler om skadeståndsansvar och kostnader för värden)

  – Krig, användning av våld av ett främmande land, revolution, regeringsövertagande, inbördeskrig, väpnat uppror eller andra liknande incidenter eller upplopp. – Skador orsakade av strålning, explosion eller annan skada till följd av en kärnreaktion eller sönderfall av atomkärnan i kärnbränsle eller kärnkällmaterial, radioaktivt grundämne, radioaktiva isotoper eller material som förorenats av sådant material, eller en olycka som kan tillskrivas detta, med undantag för kärnreaktioner eller sönderfall av atomkärnor i radioaktiva isotoper för medicinskt, vetenskapligt eller industriellt bruk. – Skador orsakade av avsiktlig försummelse av värdar. – Utgifter eller ansvar gentemot släktingar som bor med värdar, förutom i de fall där värden ådrar sig ansvar eller utgifter för nödvändiga betalningar till sådana släktingar för skador på ett boende som värden har hyrt eller anförtrotts att förvalta. – Kostnader eller ansvar som uppstår till följd av fysisk funktionsnedsättning som anställda hos värdar ådrar sig när de arbetar för värdar. – I de fall där det finns ett särskilt avtal om ersättning för skador mellan värden och en annan person, bestäms ansvaret av ett sådant avtal. – Kostnader för olyckor eller skadeståndsansvar som orsakas av avloppsvatten eller utsläpp. – Kostnader för olycksfall eller skadeståndsansvar till följd av arbete som utförs av advokater, registrerade utländska advokater, auktoriserade revisorer, skatterevisorer, arkitekter, formgivare, mark- och bostadsutredare, domstolsbiträden, administrativa biträden, veterinärer eller andra liknande personer. – Kostnader för olyckor som kan hänföras till eller hållas ansvariga för innehav, användning eller hantering av flygplan, bilar eller fartyg eller fordon utanför boendet, med undantag för skador som beror på användning eller hantering av en bil eller ett fartyg eller fordon utanför boendet när du använder en sådan bil eller ett sådant fartyg eller fordon utanför boendet. – Kostnader för olyckor eller ansvar till följd av byggnadsarbeten i ett hyrt boende eller som värden anförtros att hantera, till exempel renovering, utbyggnad eller rivning, exklusive när värden själv är involverad i arbetet. – Kostnader för olyckor eller ansvar till följd av förstörelse av ett boende som hyrts ut eller anförtrotts värden för att hantera skador orsakade av jordbävningar, utbrott, översvämningar, tsunamier eller liknande naturfenomen, med undantag för fall där skadan orsakas av brand. – etc.

  Försäkringsanspråk

  Olycksfallsanmälan

  Om värden upptäcker en skada eller egendomsskada av gästen eller en tredje part bör värden meddela Airbnb omedelbart eftersom försäkringen kan gälla. På samma sätt bör värden, om värden blir medveten om skador på egendom som värden äger, meddela Airbnb när värden och gästen inte kan komma överens om en lösning av ärendet inom 72 timmar efter att ha kontaktat gästen för första gången eftersom försäkringen kan gälla.

  Begäran om leverans av försäkring

  Denna översikt över den japanska värdförsäkringen innehåller inte alla försäkringsvillkor, begränsningar och undantag. För att begära en kopia av försäkringen kan du kontakta [Aon Japan Ltd.] (mailto: jp.airbnb@aon.com) och inkludera din Airbnb-kontoinformation.

  Undertecknande försäkringsbolag

  Sompo Japan Insurance Inc.