FÖRSÄKRINGSSAMMANFATTNING

Japansk värdförsäkring

Vad är japansk värdförsäkring?

Den japanska värdförsäkringen täcker fall där värden* ådrar sig ansvar eller andra kostnader i samband med skada på andra eller skada på annans egendom på grund av delning av boende, och fall där värden ådrar sig skada på grund av att värdens egendom skadas på grund av gästens* vistelse. I de fall där värdens egendom skadas på grund av gästens vistelse kommer försäkringsskyddet att gälla när tvisten mellan värden och gästen inte kan lösas sinsemellan och värden kontaktar Airbnb.

Den japanska värdförsäkringen är ett försäkringsprogram som garanteras av Sompo Japan Insurance Inc.

Värdar behöver inte betala försäkringspremier för att dra nytta av det japanska värdförsäkringsprogrammet.

Se följande information om försäkringsskyddet för den japanska värdförsäkringen.

Försäkringsperiod

Försäkringsperioden för det nuvarande försäkringsprogrammet är från den 31 juli 2021 till den 31 juli 2022.

Tillämpningsområde och villkor

Tillämpningsområde och villkor för att ansöka om den japanska värdförsäkringen

Den japanska värdförsäkringen kommer att betalas ut vid förstörelse av värdens egendom samt ersättningsansvar eller andra utgifter som värden ådrar sig i samband med skada på och förstörelse av andras eller deras egendom under tiden för delning av boendet.

  1. Täckt boende

Den japanska värdförsäkringen täcker det boende* som värden äger, använder eller hanterar för boendedelningsverksamheten.

(*) Med boende avses de anläggningar som har godkänts enligt lagen om hotellverksamhet (Hotel Business Act), certifierats enligt lagen om nationell strategisk zonindelning (National Strategic Special Zones Act), meddelats enligt lagen om privatboende (Private Lodging Business Act), eller andra anläggningar där liknande boendeverksamhet bedrivs; förutsatt att alla följande krav är uppfyllda: – Boendet ägs eller hyrs av värden; – Boendet listas på Airbnbs webbplats; och – Boendet bokas och används av en person som har samtyckt till Airbnbs tjänstevillkor och använt Airbnbs webbplats. Boenden inkluderar husvagnar, bussar, husbilar, trädhus och andra anläggningar som är parkerade och används som boendeutrymme. Båtar och vattenfarkoster ingår också om de används som boendeutrymme.

  1. Värd/värdar

Värd betyder personer som är en del av (*) boendedelningsverksamheten.

  1. Gäst/gäster

Gäster avser användare av (*) boendedelningsverksamheten, inklusive de som har bjudits in av användaren och de som gemensamt använder boendedelningsverksamheten.

(*) Med boendedelning avses den hotellverksamhet som anges i lagen om hotellverksamhet (Hotel Business Act, lag nr 138 från 1948), verksamhet som anges i lagen om nationellt strategiskt särskilt område (National Strategy Special Area Act, lag nr 107 från 2013) eller boendeverksamhet som anges i lagen om boendeverksamhet (Housing Accommodation Business Act, lag nr 65 från 2017), eller annan liknande boendeverksamhet, och alla aktiviteter som utförs inom eller utanför ett sådant boende i samband med tjänsterna ovan, vilka utförs i enlighet med transaktioner som använder Airbnbs digitala plattform.

Försäkringsskydd (ansvarsvillkor)

Den övre gräns som gäller under försäkringsperioden är 100 000 000 JPY per olycka.

Undantag från täckning

Huvudsakliga föremål som inte omfattas av den japanska värdförsäkringen (klausuler om ersättning för olyckor med skada på egendom)

Föremål som inte ingår i listan:

– Valuta, pengar, ädelmetall i form av tackor, sedlar eller värdepapper. – Mark, vatten eller något annat ämne i eller på marken; detta gäller dock inte för förbättringar av marken som består av trädgårdsarkitektur, vägbanor och trottoarer (men gäller för all tillförd mark eller mark under sådan egendom) eller vatten som finns i någon sluten tank, något rörsystem eller någon annan bearbetningsutrustning. – Djur, inklusive, men inte begränsat till, boskap och husdjur. – Stående timmer och grödor. – Vattenfarkoster, flygplan, rymdfarkoster och satelliter; detta gäller dock inte för vattenfarkoster som inte är i bruk och som används som boendet i fråga. – Fordon; dock skall detta inte gälla något fordon som inte är i bruk och används som boendet i fråga. – Underjordiska gruvor eller gruvschakt eller någon egendom inom sådana gruvor eller schakt. – Dammar, diken och gropar. – Fastighet i transit. – Transmissions- och distributionsledningar bortom 305 meter från boendet i fråga.

Huvudsakliga fall där försäkringspengar inte betalas:

– Krig, användning av våld av ett främmande land, revolution, regeringsövertagande, inbördeskrig, väpnat uppror eller andra liknande incidenter eller upplopp. – Skador orsakade av strålning, explosion eller annan skada till följd av en kärnreaktion eller sönderfall av atomkärnan hos kärnbränsle eller kärnkällmaterial, radioaktivt grundämne, radioaktiva isotoper eller material som förorenats av sådant material, eller en olycka som kan tillskrivas detta, med undantag för kärnreaktioner eller sönderfall av atomkärnor hos radioaktiva isotoper för medicinskt, vetenskapligt eller industriellt bruk. – Terrorism. – Verklig eller hotad skadlig användning av giftiga biologiska eller kemiska material. – Skador på boendet som inträffar under en annan period än den period då boendet används av gäster. – Skador orsakade av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet från värdar. – osv.

Huvudsakliga fall där försäkringspengar inte betalas ut (klausuler om skadeståndsansvar)

– Krig, användning av våld av ett främmande land, revolution, regeringsövertagande, inbördeskrig, väpnat uppror eller andra liknande incidenter eller upplopp. – Skador orsakade av strålning, explosion eller annan skada till följd av en kärnreaktion eller sönderfall av atomkärnan i kärnbränsle eller kärnkällmaterial, radioaktiva grundämnen, radioaktiva isotoper eller material som förorenats av sådant material eller en olycka som kan tillskrivas dessa, med undantag för kärnreaktioner eller sönderfall av atomkärnor i radioisotoper för medicinskt, vetenskapligt eller industriellt bruk. – Skador orsakade av avsiktlig försummelse av värdar. – Ansvar gentemot anhöriga som bor med värdar. – Ansvar som uppstår till följd av fysisk funktionsnedsättning som drabbar värdars anställda när de arbetar för värdar. – I de fall där det finns ett särskilt avtal om ersättning för skada mellan värden och en annan person, bestäms ansvaret av ett sådant avtal. – Ansvar som orsakas av avloppsvatten eller utsläpp. – Ansvar som härrör från yrkesmässigt arbete som utförs av advokater, registrerade utländska advokater, auktoriserade revisorer, skatterevisorer, arkitekter, formgivare, mark- och bostadsutredare, notarier, handläggare, veterinärer eller andra liknande personer. – Ansvar som uppstår till följd av innehav, användning eller förvaltning av flygplan, bilar eller fartyg eller fordon utanför boendet, exklusive skador som beror på användning eller hantering av en bil eller ett fartyg eller fordon utanför anläggningen när du använder en sådan bil eller fartyg eller fordon utanför anläggningen som ett boende. – Ansvar som härrör från byggnadsarbeten av hyrd anläggning, såsom renovering, utbyggnad eller rivning, förutom när värden är engagerad i arbetet i sitt eget företag. – osv.

Försäkringsanspråk

Olycksfallsanmälan

Om värden upptäcker en skada eller egendomsskada av gästen eller en tredje part bör värden meddela Airbnb omedelbart eftersom försäkringen kan gälla. På samma sätt bör värden, om värden blir medveten om skador på egendom som värden äger eller förvaltar, meddela Airbnb när hen och gästen inte kan komma överens om en lösning av ärendet inom 72 timmar efter att ha kontaktat gästen för första gången eftersom försäkringen kan gälla.

Begäran om leverans av försäkring

Denna översikt över den japanska värdförsäkringen innehåller inte alla försäkringsvillkor. För att begära en kopia av försäkringen kan du kontakta [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) och inkludera din Airbnb-kontoinformation.

Undertecknande försäkringsbolag

Sompo Japan Insurance Inc.