Hoppa till innehåll
  Navigera framåt för att komma åt föreslagna resultat
  Uppdatering om COVID-19
  Välj en bokning från sidan Resor för att få information om avboknings- och återbetalningsalternativ. Vår policy gällande förmildrande omständigheter gäller endast vissa bokningar. Vi tillhandahåller uppdateringar den 1:a och 15:e varje månad.
  Grunderna om Airbnb

  Airbnbs antidiskrimineringspolicy: Vårt engagemang för integration och respekt

  Airbnb är i grunden ett öppet community som syftar till att föra samman människor från hela världen genom att skapa förutsättningar för betydelsefulla erfarenheter som delas av människor från världens alla hörn. I vårt community ingår miljoner människor från i stort sett alla länder i världen. Det är en otroligt mångskiftande community som för samman människor från olika kulturer med olika värderingar och normer.

  Airbnbs community strävar efter att skapa en värld där människor med alla typer av bakgrund känner sig välkomna och respekterade, oavsett varifrån de kommer. Denna strävan bygger på två grundläggande principer som gäller för såväl värdar som gäster inom Airbnbs community: inkluderande och respekt. Vårt gemensamma åtagande att följa dessa principer gör att alla medlemmar i vårt community kan känna sig välkomna på Airbnbs plattform oavsett vilka de är, varifrån de kommer, vilken gud de tillber och vem de älskar. Airbnb är medvetna om att vissa jurisdiktioner tillåter, eller till och med kräver, åtskillnad mellan individer utifrån faktorer som nationellt ursprung, kön, civilstånd och sexuell orientering, och vi kräver inte av värdar att bryta mot lokal lagstiftning eller att göra någonting som kan ge rättsliga följder. Airbnb kommer att tillhandahålla ytterligare vägledning och justera denna policy gällande antidiskriminering så att den återspeglar sådana tillstånd och krav i de jurisdiktioner där de finns.
  Vi tror inte att ett företag kan kräva harmoni mellan alla folkgrupper, men vi anser att Airbnbs gemenskap kan främja empati och förståelse mellan alla kulturer. Vi åtar oss alla att göra allt vi kan för att hjälpa till att undanröja alla former av olagliga fördomar, olaglig diskriminering och intolerans från vår plattform. Vi vill främja en kultur inom Airbnbs community, som består av värdar, gäster och andra människor som bara funderar på att använda vår plattform, som går längre än att bara följa lagstiftningen. I det syftet går vi alla, Airbnbs medarbetare, värdar och gäster, med på att läsa och agera i enlighet med följande policy för att stärka vår gemenskap och förverkliga vårt mål att se till att alla kan delta och känna sig välkomna, överallt.
  • Inkluderande – Vi välkomnar gäster oavsett bakgrund med oförställd gästfrihet och öppna sinnen. När du går med i Airbnbs community, som värd eller gäst, tar du del i en inkluderande gemenskap. Partiskhet, fördomar, rasism och hat har ingen plats på vår plattform och i vårt community. Även om värdar måste följa alla gällande lagar som förbjuder diskriminering utifrån faktorer som ras, religion, nationell bakgrund och andra faktorer som listas nedan, har vi åtagit oss att göra mer än att bara efterleva de minimikrav som fastställts i lag.
  • Respekt – Vi bemöter varandra med respekt i kommunikation och möten med varandra. Airbnb är medvetna om att lokala lagar och kulturella normer varierar mellan olika länder i världen och förväntar oss att värdar och gäster följer den lokala lagstiftningen och bemöter varandra med respekt också när den andras åsikter inte motsvarar de egna åsikterna och normerna. Airbnbs medlemmar skapar tillsammans en gemenskap med en ofattbar mångfald när det kommer till tidigare erfarenheter, övertygelser och sedvänjor. Genom att föra samman människor med olika bakgrund främjar Airbnb större kunskap och förståelse för det som är gemensamt för alla människor och undergräver fördomar som grundas i felaktig information och missförstånd.

  Specifik vägledning för värdar i USA och EU

  Vi bekantar oss som standard med alla tillämpliga federala, delstatliga och lokala lagar som gäller för boenden och offentliga boenden. Värdar bör kontakta Airbnbs kundtjänst om de har några frågor om sin skyldighet att efterleva Airbnbs policy gällande antidiskriminering. Airbnb kommer att publicera ytterligare vägledning för denna policy gällande antidiskriminering för andra jurisdiktioner än USA inom den närmaste framtiden. Vårt värd-community i USA och EU ska utifrån dessa principer följa dessa regler när de överväger potentiella gäster och när de tar emot gäster:

  Ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller civilstånd

  • Airbnbs värdar får inte
   • neka en gäst baserat på ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd;
   • tillämpa olika villkor baserat på ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd;
   • publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd.

  Könsidentitet

  Airbnb för inte tilldela någon av våra användare en könsidentitet. Vi anser att en individs kön är vad han eller hon identifierar och/ eller anger i sin användarprofil.

  • Airbnbs värdar får inte
   • neka en gäst uthyrning baserat på kön såvida inte värden delar gemensamma utrymmen (till exempel badrum, kök och vardagsrum) med gästen;
   • tillämpa olika villkor baserat på kön, såvida värden inte delar gemensamma utrymmen med gästen;
   • publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på kön, såvida värden inte delar gemensamma utrymmen med gästen.
  • Airbnbs värdar får
   • upplåta boende för gäster av värdens kön men inte det motsatta när värden delar gemensamma utrymmen med gästen.

  Ålder och familjestatus

  • Airbnbs värdar får inte
   • tillämpa olika regler och villkor eller avvisa en bokning baserat på gästens ålder eller familjestatus, där detta är förbjudet enligt lag.
  • Airbnbs värdar får
   • uppge saklig och korrekt information om boendets funktioner (eller brist på dem) som skulle kunna göra boendet osäkert eller olämpligt för gäster av en viss ålder eller familjer med barn eller spädbarn.
   • informera i sin annons om tillämpliga lokala begränsningar (exempelvis för seniorboende) som inte tillåter gäster under en viss ålder eller familjer med barn eller spädbarn.

  Funktionsnedsättning

  • Airbnbs värdar får inte:
   • neka en gäst uthyrning på grund av någon faktisk eller av värden uppfattad funktionsnedsättning;
   • införa olika villkor baserat på att gästen har en funktionsnedsättning;
   • ställa sin egen bedömning av huruvida ett boende uppfyller behoven för en gäst med funktionsnedsättning framför den potentiella gästens;
   • fråga om en gäst har en funktionsnedsättning, hur omfattande en gästs funktionsnedsättning är eller om de hjälpmedel som gästen använder för sin funktionsnedsättning. Om en potentiell gäst själv tar upp sin funktionsnedsättning kan, och bör, värden däremot diskutera med gästen om annonsen uppfyller dennes behov;
   • förbjuda eller begränsa användningen av hjälpmedel för förflyttning;
   • ta ut mer i hyra eller ta ut andra avgifter av gäster med funktionsnedsättning;
   • publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på det faktum att gästen har en funktionsnedsättning;
   • vägra att kommunicera med gäster via de hjälpmedelsfunktioner som finns till hands, bland annat texttelefoni och bildtelefoni (för personer med hörselnedsättning) och e-post (för personer med nedsatt syn som använder skärmläsare);
   • vägra att tillhandahålla skäligt tillmötesgående, bland annat flexibilitet när gäster med funktionsnedsättningar efterfrågar mindre ändringar av husreglerna för att kunna ta med en ledarhund eller annat djur som behövs på grund av funktionsnedsättningen, eller att använda en tillgänglig parkeringsplats i närheten av boendet. När en gäst efterfrågar någonting sådant ska värden och gästen inleda en dialog och söka hitta en kompromiss som båda parter kan acceptera för att se till att boendet uppfyller gästens behov.
  • Airbnbs värdar får:
   • tillhandahålla faktamässigt korrekt information om boendets funktioner inriktade på tillgänglighet (eller brist på dem), så att gäster med funktionsnedsättning själva kan avgöra om boendet uppfyller deras individuella behov.

  Personliga preferenser

  • Airbnbs värdar får
   • med undantag för det som tagits upp ovan neka att hyra ut till någon utifrån faktorer som inte är förbjudna enligt lag. Till exempel får Airbnbs värdar neka att hyra ut till gäster med husdjur och till gäster som röker om det inte är förbjudet i lag;
   • kräva att gäster respekterar de begränsningar på vilken typ av mat som får tillredas och intas som anges i annonsen (en värd som själv endast tillagar kosher- eller vegetarisk diet i sitt kök. kan till exempel kräva att gäster respekterar dessa begränsningar).
   • Ingenting i den här policyn hindrar en värd att avvisa en gäst baserat på faktorer som inte är skyddade under lagstiftningen om medborgerliga rättigheter eller är nära besläktade med en skyddad grupp. Airbnbs värdar kan till exempel neka att hyra ut till en gäst som vill röka inomhus och får ange begränsningar för antalet gäster i ett boende.

  När gäster avvisas. Du som värd bör tänka på att ingen tycker om att bli avvisad. Även om en värd kanske har lagenliga och skäliga orsaker till att avvisa en potentiell gäst och förmedlar det, kan det få denna medlem av vårt community att känna sig ovälkommen och utesluten. Värdar bör göra allt i sin makt för att vara välkomnande gentemot gäster oavsett bakgrund. Värdar som återkommande avvisar gäster från en skyddad grupp (även om de uppger giltiga skäl), undergräver den inneboende styrkan i vårt community genom att få potentiella gäster att känna sig ovälkomna, och Airbnb kan stänga av värdar som uppvisar ett sådant mönster från att använda Airbnbs plattform.

  Specifik vägledning för värdar utanför USA och EU

  Utanför USA och EU kan vissa länder eller samfund tillåta eller t.o.m. kräva att människor ska göra distinktioner gällande boende utifrån, till exempel, civilstånd, nationellt ursprung, kön eller sexuell läggning, i strid med vår allmänna filosofi gällande icke-diskriminering. I dessa fall kräver vi inte att värdar ska bryta mot lokala lagar, eller ta emot gäster som kan utsätta värdar för en verklig och påvisbar risk för arrestering eller fysisk skada gällande personer eller egendom. En värd som bor i ett sådant område bör ange om någon sådan begränsning finns, som påverkar hans eller hennes förmåga att vara värd för särskilda gäster i boendet, så att potentiella gäster är medvetna om problemet och Airbnb kan bekräfta att det är nödvändigt med en sådan åtgärd. I all kommunikation om sådana begränsningar förväntar vi oss att värdar ska använda tydliga, sakliga, icke-nedsättande termer. Smutskastning och förolämpningar har ingen plats på vår plattform eller i vårt community.

  Vad händer när en värd inte efterlever våra policyer inom det här området?

  Om en annons innehåller text som strider mot denna policy gällande antidiskriminering ombeds värden att ta bort den aktuella texten och att bekräfta att han eller hon förstår och avser att efterleva policyn och principerna den bygger på. Airbnb kan också, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som sträcker sig till att stänga av värden från Airbnbs plattform.

  Om värden felaktigt avvisar gäster baserat på skyddad grupp, eller använder språk som visar att hans eller hennes agerande motiverades av faktorer som är förbjudna enligt denna policy vidtar Airbnb åtgärder för att genomdriva policyn, vilka sträcker sig till att stänga av värden från plattformen.

  I takt med att Airbnbs community växer fortsätter vi att säkerställa att Airbnbs policyer och principer är förenliga med vårt allra viktigaste mål: Att säkerställa att gäster och värdar känner sig välkomna och respekterade vid alla kontakter på Airbnbs plattform. Allmänheten, vårt community och vi själva förväntar oss inget mindre än det.

  Relaterade artiklar
  Fick du den hjälp du behövde?
  Hittar du inte vad du behöver?
  Välj en roll för att hitta utvald hjälp.