Förslag dyker upp efter det att du har skrivit in din sökning. Använd upp- och nedåtpilarna för att granska. Tryck på Enter för att välja. Om markeringen är en mening kommer den meningen att skickas till sökrutan. Om förslaget är en länk navigerar webbläsaren till den sidan.
Community-policy

Antidiskrimineringspolicy

Senast uppdaterad: 25 januari 2024

Airbnb är i grunden en öppen community som syftar till att föra samman människor från hela världen genom att skapa förutsättningar för människor från världens alla hörn att dela meningsfulla erfarenheter. I vår community ingår miljoner människor från i stort sett alla länder i världen. Det är en otroligt mångskiftande community som för samman människor från olika kulturer, med olika värderingar och normer.

Airbnbs community strävar efter att skapa en värld där människor, oavsett bakgrund, känner sig välkomna och respekterade, varhelst de kommer ifrån. Denna strävan bygger på två grundläggande principer som gäller för såväl värdar som gäster inom Airbnbs community: inkludering och respekt. Vårt gemensamma åtagande att följa dessa principer gör att alla medlemmar i vår gemenskap kan känna sig välkomna på Airbnbs plattform, oavsett vilka de är, varifrån de kommer, vilken tro de har och vem de älskar. Airbnb är medvetna om att vissa länders lagstiftning tillåter, eller till och med kräver, åtskillnad mellan individer utifrån faktorer såsom nationellt ursprung, kön, civilstånd eller sexuell läggning, och vi kräver inte att värdar ska bryta mot lokal lagstiftning eller att göra någonting som kan ge rättsliga påföljder. Airbnb kommer att tillhandahålla ytterligare vägledning och justera denna antidiskrimineringspolicy, så att den återspeglar sådana tillstånd och krav i de länder/områden där de finns.

Vi tror inte att ett enda företag kan skapa harmoni mellan alla människor, men vi anser att Airbnbs community kan främja empati och förståelse mellan alla kulturer. Vi åtar oss alla att göra allt vi kan för att hjälpa till att undanröja alla former av olagliga fördomar, diskriminering och intolerans från vår plattform. Vi vill främja en kultur inom Airbnbs community, värdar och gäster men även människor som bara funderar på att använda vår plattform, som går längre än till att bara följa lagstiftningen. I detta syfte går vi alla, Airbnbs medarbetare, värdar och gäster, med på att läsa igenom, och agera i enlighet med, följande policy för att stärka vår community och förverkliga vårt mål att se till att alla kan delta och känna sig välkomna, överallt.

 • Inkludering – Vi välkomnar alla människor, oavsett bakgrund med äkta gästfrihet och öppna sinnen. När du går med i Airbnbs community, som värd eller gäst, blir du del av en inkluderande gemenskap. Partiskhet, fördomar, rasism och hat har ingen plats på vår plattform och i vår community. Förutom att värdar måste följa alla gällande lagar som förbjuder diskriminering utifrån faktorer som hudfärg, religion, nationell bakgrund och andra faktorer som listas nedan, har vi åtagit oss att göra mer än att bara efterleva de minimikrav som fastställts i lag.
 • Respekt – Vi bemöter varandra med respekt i kommunikation och i möten med varandra. Airbnb är medvetna om att lokala lagar och kulturella normer varierar mellan olika länder i världen och förväntar oss att värdar och gäster både följer den lokala lagstiftningen och bemöter varandra med respekt också när den andras åsikter inte överensstämmer med de egna åsikterna och normerna. Airbnbs medlemmar skapar tillsammans vår community med en ofattbar mångfald när det gäller tidigare erfarenheter, övertygelser och sedvänjor. Genom att föra samman människor med olika bakgrund främjar Airbnb större kunskap och förståelse för det som är gemensamt för alla människor och undergräver därigenom fördomar som grundas på felaktig information och missförstånd.

Specifik vägledning för värdar i USA, EU och Kanada

Vi bekantar oss i allmänhet med alla tillämpliga statliga, delstatliga och lokala lagar som gäller för bostäder och offentliga boenden. Vissa länder/områden kan ha ytterligare lagkrav, som utvidgar eller begränsar skyddet för användarnas medborgerliga rättigheter. Värdar måste följa sådana lagkrav. Värdar bör kontakta Airbnbs kundtjänst om de har frågor om sina skyldigheter att efterleva Airbnbs policy gällande antidiskriminering. Airbnb kommer att publicera ytterligare vägledning för denna policy gällande antidiskriminering för länder utanför USA inom den närmaste framtiden. Vår värdcommunity i USA, EU och Kanada ska utifrån dessa principer följa dessa regler när de överväger potentiella gäster och tar emot dem:

Hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller civilstånd

 • Airbnb-värdar får inte:
  • Avböja en bokning baserat på hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd.
  • Tillämpa olika villkor eller regler baserat på hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd.
  • Publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet och civilstånd.

Könsidentitet

Airbnb tilldelar inte våra användare någon könsidentitet. Vi anser att en enskild persons kön är vad denna identifierar sig med och/eller anger i sin användarprofil och vi förväntar oss att vår Airbnb-community gör detsamma. Detta inkluderar respekt för de personliga pronomen (han/hon/hen, osv.) som varje användare inom vår community själv identifierar sig med.

 • Airbnb-värdar får inte:
  • Neka en bokning från en gäst baserat på könsidentitet såvida inte värden delar utrymmen (till exempel badrum, kök och gemensamma utrymmen) med gästen.
  • Tillämpa olika villkor baserat på kön, såvida värden inte delar gemensamma utrymmen med gästen.
  • Publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på kön, såvida värden inte delar gemensamma utrymmen med gästen.
 • Airbnb-värdar kan:
  • Göra ett boende tillgängligt för gäster av värdens kön men inte det motsatta när värden delar gemensamma utrymmen med gästen.

Ålder och familjeförhållanden

 • Airbnb-värdar får inte:
  • Tillämpa olika regler och villkor eller neka en bokning baserat på gästens ålder eller familjestatus, där detta är förbjudet enligt lag.
 • Airbnb-värdar kan:
  • Uppge saklig och korrekt information om boendets funktioner (eller brist på dem) som skulle kunna göra boendet osäkert eller olämpligt för gäster av en viss ålder eller familjer med barn eller spädbarn.
  • Informera i sina annonser om tillämpliga lokala begränsningar (exempelvis för seniorboende), regler, eller lagar, som inte tillåter gäster under en viss ålder eller familjer med barn eller spädbarn.

Funktionsnedsättning

 • Airbnb-värdar får inte:
  • Neka en gäst uthyrning på grund av någon faktisk eller av värden uppfattad funktionsnedsättning.
  • Tillämpa andra villkor baserat på en gästs funktionsnedsättning.
  • Tillämpa sin egen bedömning av huruvida ett boende uppfyller behoven för en gäst med funktionsnedsättning istället för den potentiella gästens egen.
  • Ställa frågor om en gäst har en funktionsnedsättning, hur omfattande en gästs funktionsnedsättning är eller om de hjälpmedel som gästen använder för sin funktionsnedsättning. Om en potentiell gäst själv tar upp sin funktionsnedsättning kan, och bör, värden däremot diskutera med gästen om boendet uppfyller dennes behov.
  • Förbjuda eller begränsa användningen av hjälpmedel för förflyttning.
  • Ta ut mer i avgifter för gäster med funktionsnedsättning, inklusive husdjursavgifter när gästen har ett tjänstedjur.
  • Publicera annonser eller göra uttalanden som avskräcker eller påvisar preferenser för eller emot en gäst baserat på det faktum att gästen har en funktionsnedsättning.
  • Vägra att kommunicera med gäster via tillgängliga hjälpmedelsfunktioner, bland annat text- och bildtelefoni (för personer med hörselnedsättning) och e-post (för personer med nedsatt syn som använder skärmläsare)
  • Vägra att tillhandahålla skäligt tillmötesgående, bland annat flexibilitet när gäster med funktionsnedsättningar efterfrågar mindre ändringar av husreglerna, till exempel att använda en tillgänglig parkeringsplats i närheten av boendet. När en gäst efterfrågar någonting sådant ska värden och gästen inleda en dialog och försöka hitta en kompromiss som båda parter kan acceptera för att se till att boendet uppfyller gästens behov.
 • Airbnb-värdar kan:
  • Tillhandahålla faktamässigt korrekt information om boendets tillgänglighetsfunktioner (eller brist på dem), så att gäster med funktionsnedsättning själva kan avgöra om boendet uppfyller deras individuella behov.

Personliga preferenser

 • Airbnb-värdar får:
  • Med undantag för ovanstående får Airbnb-värdar neka en bokning utifrån faktorer som inte är förbjudna enligt lag. Till exempel får Airbnb-värdar neka en bokning med husdjur och gäster som röker, om det inte är förbjudet i lag.
  • Kräva att gäster respekterar de begränsningar av vilken typ av mat som får tillredas och intas som anges i annonsen (t.ex. kan en en värd som själv endast tillagar kosher- eller vegetarisk mat i sitt kök kräva att gäster respekterar dessa begränsningar). Sådana restriktioner bör anges tydligt i husreglerna. Airbnb-värdar kan till exempel neka att hyra ut till en gäst som vill röka inomhus och får ange begränsningar för antalet gäster i ett boende.

När gäster avvisas. Som värd bör du tänka på att ingen tycker om att bli avvisad. Även om en värd kan ha lagenliga och skäliga orsaker till att avvisa en potentiell gäst och anger detta, kan det få denna medlem av vår community att känna sig ovälkommen och utesluten. Värdar bör göra allt i sin makt för att vara välkomnande gentemot gäster oavsett bakgrund. Värdar som återkommande avvisar gäster från en skyddad grupp (även om de uppger giltiga skäl), undergräver den inneboende styrkan i vår community genom att få potentiella gäster att känna sig ovälkomna, och Airbnb kan stänga av värdar som uppvisar ett sådant mönster från att använda Airbnbs plattform.

Specifik vägledning för värdar utanför USA, EU och Kanada

Utanför USA och EU kan vissa länder eller samfund tillåta eller t.o.m. kräva att människor ska göra distinktioner gällande boende utifrån, till exempel, civilstånd, nationellt ursprung, kön eller sexuell läggning, i strid med vår allmänna filosofi gällande icke-diskriminering. I dessa fall kräver vi inte att värdar ska bryta mot lokala lagar, eller ta emot gäster som kan innebära att värden utsätts för en verklig och påvisbar risk för lagligt ingripande eller fysisk skada gällande personer eller egendom. Värdar som bor i ett sådant område bör ange om någon sådan begränsning finns, som påverkar deras möjlighet att ta emot vissa gäster i boendet, så att potentiella gäster är medvetna om problemet och Airbnb kan bekräfta att det är nödvändigt med en sådan åtgärd. I all kommunikation om sådana begränsningar förväntar vi oss att värdarna använder tydliga, sakliga och icke-nedsättande termer. Smutskastning och förolämpningar har ingen plats på vår plattform eller i vår community.

Vad händer om en värd inte efterlever våra policyer inom det här området?

Om en annons innehåller text som strider mot denna policy gällande antidiskriminering ombeds värden att ta bort den aktuella texten och att bekräfta att hen förstår och avser att efterleva policyn och principerna den bygger på. Airbnb kan också, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som sträcker sig ända till att stänga av värden från Airbnbs plattform.

Om värden felaktigt avvisar gäster baserat på skyddad grupp, eller använder språkbruk som visar att hens agerande motiverades av faktorer som är förbjudna enligt denna policy, kommer Airbnb att vidta åtgärder för att genomdriva policyn, vilket sträcker sig ända till att stänga av värden från plattformen.

I takt med att Airbnbs community växer fortsätter vi att säkerställa att Airbnbs policyer och principer är förenliga med vårt allra viktigaste mål: att säkerställa att våra gäster och värdar känner sig välkomna och respekterade vid alla kontakter på Airbnbs plattform. Allmänheten, vår community och vi själva förväntar oss inget mindre än detta.

Ytterligare överväganden

Antidiskrimineringspolicyn gäller för alla delar av Airbnbs verksamhet. Vi inser att det finns ytterligare överväganden som behöver göras för olika erbjudanden inom Airbnbs community. Här har vi inkluderat några överväganden som illustrerar sådana fall:

Upplevelser

Kön:

 • Värdar för Airbnb-upplevelser kan erbjuda upplevelser för deltagare av endast ett kön om det är nödvändigt att skapa ett säkert utrymme (ett som inte framkallar skada eller fara och ett som inte är olagligt), skydda deltagarnas säkerhet och integritet och/eller uppfylla juridiska eller kulturella krav.

Tillgänglighet/funktionsnedsättning /rimliga anpassningar:

På grund av det breda utbudet av upplevelser kan värdar för Airbnb-upplevelser behöva ställa frågor om gästers förmåga att delta i vissa fysiska aktiviteter, eller fråga om gästers behov av anpassning för att på bästa sätt förbereda sina upplevelser. Dessutom uppmuntrar vi värdar för upplevelser att:

 • Tillhandahålla saklig och korrekt information om en upplevelses fysiska karaktär, så att gästerna själva kan avgöra om upplevelsen uppfyller deras individuella behov.
 • Ta aktiv kontakt med gäster som har meddelat att de har funktionsnedsättningar och/eller har frågor om tillgängligheten för en upplevelse, och att överväga rimliga boendeförfrågningar.
 • Undersöka möjligheten att tillhandahålla rimliga anpassningsåtgärder i de fall en sådan begäran inte väsentligen skulle förändra aktivitetens karaktär.
Hjälpte denna artikel?

Relaterade artiklar

Få hjälp med dina bokningar, ditt konto med mera.
Logga in eller bli medlem